Algemene voorwaarden Handelaanbod
Artikel 1: toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
– Gebruiker: Handelaanbod, KvK nummer: 37115830, de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
– Ondernemer: de ondernemer die een overeenkomst heeft met Gebruiker en/of die goederen van Gebruiker koopt en/of afneemt;
– Eindgebruiker: de consument en/of de Ondernemer van de Ondernemer;
– Dropshipment: dienst van Gebruiker inhoudende dat Ondernemer goederen koopt bij Gebruiker en Gebruiker deze goederen rechtstreeks aflevert aan Eindgebruiker voor rekening en risico van Ondernemer.
2. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten met Gebruiker en alle onderhandelingen waarbij Gebruiker betrokken is.
3. Voor de uitleg van deze algemene voorwaarden is enkel bepalend de Nederlandse tekst ervan zoals die laatstelijk is gedeponeerd.
Artikel 2: offertes en overeenkomsten
1. De offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend.
2. Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de offerte is vermeld. Als er geen termijn is vermeld, heeft de offerte een geldigheidsduur van twintig (20) dagen.
3. Gebruiker kan niet aan een offerte worden gehouden als de Ondernemer redelijkerwijs moet begrijpen dat de offerte of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving betreft.
4. Een order van Ondernemer geldt jegens Gebruiker pas als geaccepteerd als Gebruiker dit schriftelijk heeft bevestigd of de order heeft uitgevoerd.

Artikel 3: prijzen
1. Alle prijzen van Gebruiker zijn exclusief btw. De Gebruiker mag de prijzen jaarlijks indexeren.
2. Alle prijzen van Gebruiker zijn exclusief verschuldigde vrachten, verzend- en administratiekosten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewaking- en inklaringskosten, gewijzigde wisselkoersen, belastingen of andere heffingen. Dit geldt ook als deze kosten na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd.

Artikel 4: kredietwaardigheid
1. Als Gebruiker een order van Ondernemer geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen is Ondernemer verplicht desgevraagd ten bewijze van zijn of haar kredietwaardigheid zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn of haar verplichtingen.
2. Zekerheid wordt gesteld door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, het verlenen van pand- of hypotheekrecht etc.
3. De verplichting tot het stellen van zekerheid geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in het geval Gebruiker van Ondernemer schadevergoeding vordert als gevolg van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan Ondernemer is toe te rekenen.

Artikel 5: levering
1. Alle aan Ondernemer geleverde goederen komen vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Ondernemer. Als aflevering geldt het moment van overhandiging aan de transporteur, ongeacht welke partij de transporteur heeft ingeschakeld.
2. Gebruiker is gerechtigd om in gedeelten te leveren. In dat geval is Gebruiker gerechtigd om elke uitgevoerde levering afzonderlijk aan Ondernemer te factureren en daarvoor betaling te verlangen en vergoeding van de verzendkosten.
3. Als de Gebruiker en/of transporteur het bestelde niet op de overeengekomen manier kan afleveren bij Ondernemer dan wel Eindgebruiker, dan komt dat voor rekening en risico van Ondernemer. Het bestelde wordt dan geretourneerd naar Gebruiker op kosten van Ondernemer. Gebruiker heeft dan naar keuze het recht om:
-de goederen op te slaan voor rekening en risico van Ondernemer; en/of
– de goederen te verkopen, waarna Ondernemer het verschil tussen het aan de Gebruiker verschuldigde en de verkoopopbrengst (met inbegrip/mindering van bijkomende kosten voor opslag, verzekering en verkoop) aan de Gebruiker moet betalen; en/of
-de goederen nogmaals aan te bieden aan Ondernemer dan wel Eindgebruiker, die dan verplicht zijn om de goederen in ontvangst te nemen, waarbij de extra kosten van opslag en verwerking aan Ondernemer worden doorberekend.
4. Als Ondernemer tekortschiet in enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst met Gebruiker en/of deze algemene voorwaarden is Ondernemer direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
5. Gebruiker levert aan Ondernemer wat is afgesproken. Hierbij staat Gebruiker niet in voor de geschiktheid van het door Ondernemer en/of Eindgebruiker voorziene gebruik van het goed, hetgeen voor rekening en risico komt van Ondernemer.
6. Gebruiker is bevoegd om goederen te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven goederen voor zover deze afwijking volgens usance in de branche algemeen geaccepteerd is. Wijzigingen in de te leveren goederen, de verpakking of de bijbehorende documentatie die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften of als het geringe wijzigingen van goederen betreft die een verbetering betekenen, leveren evenmin een tekortkoming op van de Gebruiker.
7. Gebruiker behoudt zich het recht voor de opdracht, om redenen van product technische aard of vanwege de verpakkingseenheden van een betreffend goed, zonder kennisgeving aan Ondernemer met ten hoogste 10% te vermeerderen of te verminderen. Ondernemer is gehouden tevens de prijs van het gewijzigde geleverde aantal aan Gebruiker te voldoen.
8. Ondernemer is verplicht het geleverde direct na aflevering zelf te controleren, dan wel door de Eindgebruiker te laten controleren op de hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en alle overige afwijkingen van het overeengekomene, op straffe van verval en verlies van alle rechten jegens de Gebruiker. Gebreken en overige non-conformiteit van het geleverde die niet direct bij aflevering zichtbaar zijn moeten door de Ondernemer aan de Gebruiker schriftelijk per aangetekende brief en voorzien van bewijzen worden gemeld binnen bekwame tijd nadat Ondernemer en/of de Eindgebruiker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te ontdekken, maar uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, alles op straffe van verval en verlies van alle rechten jegens de Gebruiker. Na het verstrijken van het vorenbedoelde geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Ondernemer aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclameaanmelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op Ondernemer. Ondernemer zal de juistheid van zijn reclames slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op Ondernemer de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Gebruiker zijn afgeleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij aflevering. Alleen goederen, die in opdracht van Gebruiker zijn geretourneerd en waarvan de reclame door Gebruiker akkoord is bevonden, worden door Gebruiker geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van Ondernemer.
9. De levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft Ondernemer niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of een beroep te doen op opschorting en/of verrekening, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6: lading en verpakking van goederen
1. Gebruiker is vrij in de keuze van belading, transportmiddel, vervoerder en expediteur tenzij anders is overeengekomen.
2. De lading of vulling van de door Ondernemer ter beschikking gestelde transportmaterialen en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van Ondernemer. Dit geldt ook als de lading of vulling geschiedt door Gebruiker en/of door Gebruiker aan Ondernemer ter zake van materiaal of emballage adviezen zijn verstrekt of verdere werkzaamheden zijn verricht.
3. Alle kosten verband houdende met de verpakking van de goederen en de lading of vulling van (transport)materiaal en/of emballage is volledig voor rekening en risico van Ondernemer.Hieronder valt onder meer: de kosten van het opruimen, verzamelen en het terugnemen van de verpakking, transportmaterialen en/of de emballage en het daarbij behorende afval, het storten van het afval en dergelijke.

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud
1. Alle door de Gebruiker geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Gebruiker, totdat alle vorderingen voortvloeiende uit en/of verband houdende met alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Ondernemer door Ondernemer zijn volledig voldaan.
2. Zolang de in lid 1 bedoelde goederen onder het eigendomsvoorbehoud van Gebruiker vallen, is Ondernemer niet bevoegd om de goederen door te verkopen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf. In alle gevallen is het bezwaren van goederen door Ondernemer, op welke wijze dan ook, verboden. Deze verboden hebben goederenrechtelijke werking.
3. In geval van verzuim, aanvraag tot surseance van betaling of van faillissement, wettelijke schuldsanering of liquidatie van de zaak van Ondernemer is Ondernemer verplicht de nog in bezit zijnde onbetaalde goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust door Gebruiker te laten terugnemen. Daartoe dient Ondernemer vrije toegang te verlenen tot de terreinen en/of de gebouwen waar die goederen zich bevinden.

Artikel 8: (betalings)verplichtingen Ondernemer
1. Tenzij anders op de factuur is vermeld, zijn de geldbedragen die Ondernemer op grond van de overeenkomst aan Gebruiker moet betalen direct en in het geheel opeisbaar. Betalingen dienen te worden gedaan op het door Gebruiker aangegeven rekeningnummer.
2. Ondernemer komt geen recht tot verrekening, opschorting of opschorting ter verrekening toe. Dit geldt voor alle verplichtingen van Ondernemer voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of uit welke overeenkomst met Gebruiker dan ook, waaronder in ieder geval alle betalingsverplichtingen.
3. Over alle door Ondernemer aan Gebruiker verschuldigde bedragen, die Ondernemer niet tijdig aan de Gebruiker heeft voldaan is de Ondernemerzonder nadere ingebrekestelling rente verschuldigd van 1% per maand vanaf het moment waarop het verschuldigde betaald had moeten zijn, dan wel in ieder geval vanaf het moment van verzuim tot het moment der algehele voldoening. In geval de wettelijke handelsrente hoger is dan voornoemde rente, geldt tussen partijen de wettelijke handelsrente. Tevens is Ondernemer de volledige buitengerechtelijke incassokosten, volledige gerechtskosten alsmede alle advocaatkosten aan Gebruiker verschuldigd indien de Ondernemer tekortschiet in enige op hem of haar rustende verplichting jegens de Gebruiker.

Artikel 9: overmacht
1. In elk geval van overmacht is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering voor de duur van de overeenkomst op te schorten zonder dat Gebruiker tot schadevergoeding gehouden is.
2. Onder overmacht wordt verstaan (zowel in binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, het niet of niet op tijd voorhanden hebben van vergunningen en ontheffingen, vertraging tijdens transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van Gebruiker, van Ondernemer als bij derden van wie Gebruiker de benodigde zaken, diensten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Gebruiker ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Gebruiker in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan diens verplichtingen dient te voldoen.
3. Materialen welke gereed zijn en door overmacht niet vervoerd kunnen worden naar de plaats van bestemming, geven Gebruiker het recht deze voor rekening en risico van Ondernemer op te slaan.

Artikel 10: garantie en aansprakelijkheid
1. Gebruiker garandeert aan Ondernemer dat tot kosteloze vervanging van de gebrekkige goederen wordt overgegaan als de betreffende goederen nog op voorraad liggen en als Ondernemer een terechte klacht heeft en tevens heeft voldaan aan al zijn of haar andere verplichtingen jegens de Gebruiker, in het bijzonder uit hoofde van deze algemene voorwaarden, waaronder artikel 5.
2. Buiten voormelde garantie is Gebruiker alleen aansprakelijk voor schade geleden door Ondernemer, die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. In geval van aansprakelijkheid is Gebruiker gerechtigd binnen een redelijke termijn vervangende goederen te leveren, zonder dat Ondernemer ergens anders aanspraak op kan maken. Als vervangende levering niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Gebruiker in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde, met een maximum van € 5.000,00.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk te houden voor indirecte schade of winstderving.
5.Gebruiker is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de totstandkoming ofuitvoering van de bij de koop of opdracht door haar gebruikte apparatuur, server(s), opslag (zelf maar ook via derden zoals hosting), software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken.
5. Ondernemer vrijwaart Gebruiker van aanspraken van derden, waaronder Eindgebruikers, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
6. Elke aansprakelijkheid van Gebruiker ten opzichte van Ondernemer vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de klacht is gemeld, dan wel – als dat eerder is – vanaf het moment van de aflevering.

Artikel 11: intellectuele eigendomsrechten, privacy en geheimhouding
1. Gebruiker staat niet in voor het vrije gebruik van de verkochte goederen binnen de Europese Unie. Ondernemer is zelf verantwoordelijk na te gaan of een goed dat hij of zij koopt, vrijelijk gebruikt mag worden dan wel of het inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
2. Ondernemer verplicht zich de bijzonderheden van het bedrijf van Gebruiker, waaronder verkoopvoorwaarden en margeregelingen, geheim te houden.
3. Gebruiker heeft het recht om de door het uitvoeren van de overeenkomst vervaardigde gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, met dien verstande dat strikt vertrouwelijke informatie van Ondernemer niet in handen van derden komt.
4.Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door de Gebruiker aan Ondernemer beschikbaar gestelde producten, (product-)informatie, know how, merken etcetera, alles in de ruimste zin van het woord, zijn en blijven eigendom van Gebruiker en/of haar licentiegevers.
5.Ondernemer is zelf verantwoordelijke voor de naleving van de op de haar rustende verplichtingen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de regelgeving met betrekking tot privacy.
5.De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van door Gebruiker geleverde producten en/of diensten door Ondernemer worden verwerkt, ligt geheel bij de Ondernemer.
6.Ondernemer verplicht zich te voldoen aan haar specifieke verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens en toepasselijke vergelijkbare en opvolgende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU (AVG). Ondernemer zal op verzoek van Gebruiker meewerken aan (rechts-)handeling(en) die nodig zijn voor Gebruiker om aan de regelgeving als bedoeld in voorgaande volzin te voldoen, waaronder maar niet beperkt tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst als dat op grond van deze regelgeving nodig is. Voor zover Gebruiker op grond van de AVG als verwerker wordt aangemerkt, is Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden (verwerkersovereenkomst) van toepassing op de overeenkomst tussen Gebruiker en Ondernemer en worden deze geacht onderdeel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Dit kan (onder meer) het geval zijn bij overeenkomsten met betrekking tot Dropshipment.

Artikel 13: recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten en geschillen met Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
3. De rechtbank Overijssel, locatie Almelo is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Gebruiker en Ondernemer.

Bijlage 1 bij Algemene voorwaarden Handelaanbod (Verwerkersovereenkomst)
Deze bijlage is in aanvulling op de Algemene voorwaarden Handelaanbod van toepassing indien Gebruiker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Ondernemer in het kader van de producten en diensten die Gebruiker aanbiedt en Gebruiker daarbij kwalificeert als verwerker in de zin van artikel 4, achtste lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Ondernemer kwalificeert als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, zevende lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze bijlage wordt Gebruiker aangeduid als Verwerker en Ondernemer als Verwerkingsverantwoordelijke.
Bij tegenstrijdigheid van bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst met de Algemene voorwaarden Handelaanbod geldt de volgende rangorde:
1. deze Verwerkersovereenkomst
2. de Algemene voorwaarden Handelaanbod
Artikel 1 Definities
De volgende woorden of begrippen in deze Verwerkersovereenkomst hebben de navolgende betekenis:
1.1.Overeenkomst: het contract tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke tot leveringvan een product en/of dienst door Verwerker;

1.2. Verwerkersovereenkomst: deze bijlage bij de Algemene voorwaarden Handelaanbod
1.3. Algemene Verordening Gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG.
1.4. Subverwerker: een andere verwerker die door de Verwerker in dienst wordt genomen, krachtens artikel 28, tweede lid en vierde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1.5.Ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten van Handelaanbod afneemt.
Artikel 2 Doeleinden van de verwerking
2.1 Verwerker verbindt zich alleen onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de producten en diensten die Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke levert binnen het kader van de Overeenkomst tussen partijen. Gelet op de aard van de producten endiensten die Verwerker op basis van de Overeenkomst levert aan Verwerkingsverantwoordelijke, zal Verwerker alle Persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van Betrokkenen die met gebruik van die diensten en producten worden opgeslagen, dan wel op een andere manier aan Verwerker worden verstrekt om teworden verwerkt in het kader van de diensten en producten die Verwerker levert in het kader van de Overeenkomst.

2.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor een ander doel verwerken dan voor de overeengekomen of bepaalde doeleinden als vermeld in artikel 2.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij daarop op basis van een wettelijke plicht tot verplicht is of Verwerkingsverantwoordelijke daarmee instemt. Indien Verwerkingsverantwoordelijke andere doeleinden heeft voor de verwerking dan als vermeld in BIJLAGE 1, dan zal Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daarvan onverwijld op de hoogte stellen en zo mogelijk voorafgaand aan de verwerking.

Artikel 3 Duur
3.1 Deze Verwerkersovereenkomst heeft ten minste een looptijd gelijk aan de Overeenkomst en kan niet tussentijds worden beëindigd. Artikelen die gezien hun aard, onder meer in het kader van de afwikkeling van de Verwerkersovereenkomst bestemd zijn om na het einde van de Verwerkersovereenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst.

3.2 De Verwerkersovereenkomst eindigt zodra Verwerker alle Persoonsgegevens die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke heeft verwerkt, heeft gewist of terugbezorgd aan Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 12.

Artikel 4 Omvang verwerkersbevoegdheid Verwerker
4.1. Verwerker verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij zij op basis van een wettelijk voorschrift (Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling) tot verwerking verplicht is. In dat laatste geval stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke in kennis van het betreffende wettelijk voorschrift, tenzij dat wettelijk voorschrift dan wel de aanverwante wetgeving om gewichtige redenen van algemeen belang deze kennisgeving verbiedt.
4.2 Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte zodra naar haar mening een instructie in strijd is met een wettelijk voorschrift.
4.3 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op eerste verzoek informeren over de door haar genomen maatregelen met betrekking tot haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

4.4. Verwerker zal jegens derden geheimhouding betrachten met betrekking tot alle Persoonsgegevens die zij van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt of ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt. Verwerker zal een zelfde geheimhoudingsverplichting opleggen aan haar medewerkers, dan wel aan personen die werkzaam zijn voor Verwerker en toegang hebben tot de Persoonsgegevens.

4.5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker geen subverwerker inschakelen. Wanneer Verwerker een subverwerker inschakelt om ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken, worden aan deze subverwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als in die in deze Verwerkersovereenkomst voor Verwerker zijn opgenomen. Verwerkingsverantwoordelijke stemt er reeds nu mee in dat Verwerker voor vervoer (transport van goederen) en (diensten ten behoeve van) opslag en hosting subverwerkers inschakelt die dezelfde garanties geeft voor de beveiliging van de verwerking van Persoonsgegevens alsVerwerker doet. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek informeren over welke subverwerkers zij daarbij inschakelt. Indien en zodra Verwerker na aanvang van deze Verwerkersovereenkomst subverwerker(s) toevoegt of vervangt, zal zij Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan het inschakelen van die nieuwe subverwerker(s) op de hoogte te stellen waarna zij het recht hebben om binnen 14 dagen daar bezwaar te maken. Indien Verwerkingsverantwoordelijke binnen deze termijn geen bezwaar maakt, wordt zij geacht akkoord te zijn met inschakelen van deze nieuwe subverwerker(s) en mag Verwerker deze inschakelen. Als Verwerkingsverantwoordelijke binnen voormelde termijn van 14 dagen wel bezwaar maakt, treden partijen in overleg om een redelijke oplossing te onderzoeken.
4.6. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikel 32 tot en met 36 van de Verordening, waarmee rekening wordt gehouden met de aard van de verwerking en de aan Verwerker ter beschikking staande informatie.
4.7. Verwerkingsverantwoordelijke stemt ermee in dat Verwerker de Persoonsgegevens mag gebruiken om analyses en onderzoeken mee uit te voeren. Verwerker mag dergelijke analyses en onderzoeken echter alleen uitvoeren, nadat de Persoonsgegevens door haar zijn geanonimiseerd en deze daarna derhalve niet meer te herleiden zijn tot Betrokkenen.
Artikel 5 Doorgifte van Persoonsgegevens
5.1 Verwerker mag op grond van schriftelijke instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie, alsmede de landen Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Verwerker zal alleen Persoonsgegevens verwerken in een ander land met schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke en met inachtneming van de artikel 45 tot en met 49 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In geval van doorgifte van Persoonsgegevens naar een ander land zal Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk(e) land(en) of het gaat.
Artikel 6 Verantwoordelijkheid voor Persoonsgegevens
6.1. Verwerker is alleen verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerking van Persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkttot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerking voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerking door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor de (bescherming van de) Persoonsgegevens die met gebruikmaking van door Handelaanbod geleverde producten en/of diensten door de Ondernemer worden verwerkt, ligt geheel bij de Ondernemer.
6.2. De Ondernemer zal voldoen aan haar specifieke verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens en toepasselijke vergelijkbare en opvolgende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU. De Ondernemer zal op verzoek vanHandelaanbod meewerken aan (rechts-)handeling(en) die nodig zijn voorHandelaanbod om aan de regelgeving als bedoeld in voorgaande volzin te voldoen, waaronder maar niet beperkt tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst als dat op grond van deze regelgeving nodig is.
6.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de Verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
6.4. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst en/of de diensten die Verwerker levert, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan de Verwerker toegerekend moeten worden én sprake is van opzet of grove nalatigheid van Verwerker.
6.5. Indien Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt van personen jonger dan 16 jaar, dan draagt Verwerkingsverantwoordelijke er zorg voor dat zij, indien daarvoor toestemming is vereist op grond van de Verordening, de Verwerkers-verantwoordelijke daarvoor toestemming heeft verkregen van de wettelijke vertegenwoordiger. Verwerkingsverantwoordelijke is hier zelf voor verantwoordelijk.
Artikel 7 Beveiliging
7.1. Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke treffen passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij dienen de Verwerkers-verantwoordelijke en de Verwerker rekening te houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen, behoudens voor zover partijen uitdrukkelijke en concrete maatregelen zijn overeengekomen.
7.2. De Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel Persoonsgegevens aan de Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien Verwerkingsverantwoordelijke zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
Artikel 8 Meldplicht
8.1. Zodra Verwerker kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens van verwerkingen die in strijd en/of (een risico op) een beveiligings- en/of datalek, zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld, en waar mogelijk binnen vierentwintig uur nadat het Datalek ter kennis van Verwerker is gekomen, informeren. De Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Betrokkene(n) zal informeren en staat voor die keuze in.

8.2. Verwerker zal, naast het informeren van de Verwerkingsverantwoordelijke bij een inbreuk in verband met Persoonsgegevens, de Verwerkingsverantwoordelijke bijstaan bij het nakomen van diens verplichting op het gebied van de meldplicht datalekken.

8.3. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke om zelf ook technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Artikel 9 Afhandeling / bijstand verzoeken van Betrokkenen
9.1. Verwerker verleent, voor zover mogelijk en rekening houdend met de aard van de Verwerking door middel van passende technische en organisatorische maatregelen bijstand aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het vervullen van dienst plicht om verzoeken van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgelegde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden.

9.2. Indien een Betrokkene een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering of enig ander verzoek in het kader van rechten op grond van hoofdstuk III van de Verordening richt aan Verwerker, zal Verwerker dat verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en zal Verwerkingsverantwoordelijke dat verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de Betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
Artikel 10 Audit
10.1. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke desgewenst in de gelegenheid om de naleving door Verwerker van de in deze Verwerkersovereenkomst genoemde verplichtingen te doen controleren door de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, dan wel door (onafhankelijke) auditors of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke alle gegevens en informatie verstrekken die deze redelijkerwijs nodig heeft voor de audit. De kosten voor het laten uitvoeren van audits zijn voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag maximaal één audit per jaar uitvoeren of bij een concreet vermoeden van Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. De bevindingen naar aanleiding van een uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld. Als uit de audit blijkt dat Verwerker niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen, zal Verwerker de door de controle aangetoonde tekortkomingen onmiddellijk en op zijn eigen kosten beëindigen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1.De aansprakelijkheid van Verwerker en in voorkomend geval, (één van) haar medewerkers, voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad, het in strijd handelen met een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke (tenzij deze instructie een inbreuk oplevert op de Verordening of andere wettelijke verplichting) of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde voor de geleverde za(a)k(en) en/of dienst(en) in het kader waarvan Verwerker gegevens heeft verwerkt ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke en tot maximaal EUR 5.000,-.
11.2.In geen geval is Verwerker, noch haar bestuurders, medewerkers, partners, gelieerde (rechts-)personen, leveranciers aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet beperkt tot verstaan: gederfde winst, gemiste omzet en gemiste besparingen, juridische kosten, schade ten gevolge van dataverlies en verminkte gegevens.Verwerker is nooit aansprakelijk voor (gevolgen) van persoonlijk letsel of dood.
11.3.De uitsluitingen en beperkingen op aansprakelijkheid gelden niet als sprake is van opzet ofbewuste roekeloosheid van Verwerker.
11.4.De aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst ontstaat slechts na afloop van een redelijke termijn die de Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk aan de Verwerker heeft medegedeeld en indien Verwerker na afloop van die termijn blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren dan wel acteren.
11.5.Indien Verwerker met inachtneming van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst gebruik maakt van een subverwerker (waaronder hulppersonen van die subverwerker), is zij niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde (subverwerker) en de schade die daar eventueel uit voortvloeit. Evenmin is Verwerker aansprakelijk voor de tekortkomingen en eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van hulpzaken.
11.6.Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor alle verlies, schade, kosten, aansprakelijkheid, (rechts-)vorderingen en/of andere aanspraken jegens of vanderden, inclusief (rechts-)vorderingen in verband met de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke aantoont dat deze aanspraken een (rechtstreeks) gevolgzijn van tekortkoming van Verwerker in deuitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.
11.7.IndienVerwerker verplicht is haar medewerking te verlenen aan een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie (onder andere: justitie, de Autoriteit Persoonsgegevens of de belastingdienst), zijn de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van dit verzoek of bevel, voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.
Artikel 12 Terugbezorgen of wissen Persoonsgegevens
12.1.Na afloop van de Overeenkomst, zal Verwerker in opdracht van en naar keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke zorgdragen voor het terugbezorgen van de Persoonsgegevens naar Verwerkingsverantwoordelijke of de Persoonsgegevens wissen. Verwerker verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
12.2.Verwerkingsverantwoordelijke dient haar keuze als bedoeld in artikel 12.1. binnen 14 dagenna afloop van de Overeenkomst schriftelijk aanVerwerker te hebben medegedeeld, bij gebreke waarvan Verwerker de betreffende Persoonsgegevens mag wissen.
Artikel 13 Overig
13.1.Deze Verwerkersovereenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Verwerkers-overeenkomst zullen door Verwerker niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.
13.2.Verwerkingsverantwoordelijke mag niet zonder toestemming van Verwerker (de rechten enverplichtingen van) deze Verwerkersovereenkomst overdragen.
13.3.Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijk(en)(t) tezijn, zal deze Verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.